กรงเล็บฟรีเชีย


Items
กรงเล็บฟรีเชีย [Claws] 📷
ATK: 250
โจมตีคริติคอล+12% อาวุธเจาะเข้า+5% AGI+5 อาวุธโจมตีธาตุไฟ+20% อาวุธโจมตีธาตุน้ำ-20% เมื่อป้องกันมีโอกาสตอบโต้ด้วยเวทย์
Critical damage +12% Melee Pierce +5% AGI +5 Melee to Fire +20% Melee to Water -20% Autoskill

Click to see Images
Shop
Production
กรงเล็บฟรีเชีย x1 [Claws]
Smithing Lv12
1: กรงเล็บฟรีเชีย x1

Materials
กรงเล็บฟรีเชีย x1 [Claws]
Smithing Lv12
1: กรงเล็บฟรีเชีย x1


 


RPG Games


Useful Links