คาลูกาคลอว์


Items
คาลูกาคลอว์ [Claws]
ATK: 114 DEF: 2
ต้านทานเวทย์-10% AGI+4 DEX+4 โจมตีคริติคอล+3% เมื่อป้องกันมีโอกาสพลังโจมตีเพิ่ม
Magic R -10% AGI +4 DEX +4 Critical damage +3% Autoskill

Monsters
ซิกราฟ (Lv109)
Drop: หินไฟสยบวิญญาณ, ผลึกหยาดน้ำ, คาลูกาคลอว์, ◇ซิกูราฟ
ศาลเจ้าใต้ดินมอลโกเล [Center] - See Map

Production
คาลูกาคลอว์ x1 [Claws]
Smithing Lv40
1: คาลูกาคลอว์ x1

Materials
คาลูกาคลอว์ x1 [Claws]
Smithing Lv40
1: คาลูกาคลอว์ x1


 


RPG Games


Useful Links