ช็อคโก้บานาน่า


Items
ช็อคโก้บานาน่า [Additional] 📷
DEF: 8
ฟื้นฟูด้วยไอเท็ม+10%
Item Recovery +10%

Click to see Images
Production
ช็อคโก้บานาน่า x1 [Additional]
Smithing Lv10
1: ช็อคโก้บานาน่า x1

Materials
ช็อคโก้บานาน่า x1 [Additional]
Smithing Lv10
1: ช็อคโก้บานาน่า x1


 


RPG Games


Useful Links