ดาบใหญ่


Items
ดาบใหญ่ [Swords] 📷
ATK: 75 DEF: 2
AGI+1
AGI +1
Notes: Trade ×

Click to see Images
Production
ดาบใหญ่ x1 [Swords]
Smithing Lv20
1: ดาบใหญ่ x1

Materials
ดาบใหญ่ x1 [Swords]
Smithing Lv20
1: ดาบใหญ่ x1

Quests
Skill Reward: Double Attack 2
Requirement: Warrior - Lv20

 


RPG Games


Useful Links