หนังสือแห่งน้ำแข็ง


Items
หนังสือแห่งน้ำแข็ง [Canes] 📷
ATK: 130 DEF: 4
ธาตุน้ำ INT+1 HPสูงสุด+12%
Melee to Fire +20% Melee to Water -20% INT +1 MaxHP +12% Water Magic +5%

Click to see Images
Monsters
อควาโรกา (Lv87)
Drop: กระดองเต่า, ผลึกน้ำแข็ง, วัคซีน(อัมพาต), หนังสือแห่งน้ำแข็ง
Attr: Water
Weak: Wind
Aggr: Under Active
หอคอยน้ำแข็ง - See Map

อควาโรกา (Lv93)
Drop: กระดองเต่า, ผลึกน้ำแข็ง, วัคซีน(อัมพาต), หนังสือแห่งน้ำแข็ง
Attr: Water
Weak: Wind
หอคอยน้ำแข็ง [Level 5] - See Map

Blacksmith
หนังสือแห่งน้ำแข็ง2 [Canes]
1: หนังสือแห่งน้ำแข็ง x1
2: มิธริล x30
3: ผงหิมะ x30
4: ตามารโอดครวญ x30
ท่าเรือสปาร์กัส

Production
หนังสือแห่งน้ำแข็ง x1 [Canes]
Carpentry Lv49
1: หยาดน้ำแห่งน้ำ x3
2: ละอองดาว x1
3: กระดาษสีขาว x30

หนังสือแห่งน้ำแข็ง x1 [Canes]
Carpentry Lv51
1: หนังสือแห่งน้ำแข็ง x1

Materials
หนังสือแห่งน้ำแข็ง x1 [Canes]
Carpentry Lv51
1: หนังสือแห่งน้ำแข็ง x1


 


RPG Games


Useful Links