เซาโรแฟรงก์G1


Items
เซาโรแฟรงก์G1 [Claws] 📷
ATK: 183
ATK+5%
ATK +5%
Notes: Trade X

Click to see Images
Chests
Production
เซาโรแฟรงก์G1 x1 [Claws]
Smithing Lv50
1: เซาโรแฟรงก์G1 x1

Materials
เซาโรแฟรงก์G1 x1 [Claws]
Smithing Lv50
1: เซาโรแฟรงก์G1 x1


 


RPG Games


Useful Links