เศษไม้คิจิมู


Items
Monsters
คิจิมู (Lv13)
Drop: ดอกคูล, ไม้คูล, เศษไม้คิจิมู, เฟเธอร์ร็อด
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
เทิอกเขารอนฟา - See Map

คิจิมู (Lv14)
Drop: ดอกคูล, ไม้คูล, เศษไม้คิจิมู, ดอกล่าดาว
Attr: Earth
Weak: Fire
Aggr: Passive
เทิอกเขารอนฟา - See Map

Blacksmith
เฟเธอร์ร็อด [Canes]
1: เศษไม้คิจิมู x3
2: ดอกล่าดาว x1
3: ไม้คูล x10
ฐานทัพไบลูน

ขวานเล็ก [Swords]
1: เขี้ยวมังกรอันเล็ก x3
2: เศษไม้คิจิมู x2
3: เฮมาไทท์ x2
ฐานทัพไบลูน

ธนูไม้ [Bows]
1: ด้ายใยแมงมุม x5
2: เศษไม้คิจิมู x3
3: เขี้ยวมังกรอันเล็ก x2
ฐานทัพไบลูน

Production
เศษไม้คิจิมู x3 [Collectibles]
Carpentry Lv5
1: ไม้คูล x1
Success A: เศษไม้คิจิมู x5
Success B: เศษไม้คิจิมู x7

Materials
ดาบสั้น x1 [Swords]
Smithing Lv1
1: เฮมาไทท์ x2
2: เศษไม้คิจิมู x2

สลิงช็อต x1 [Bows]
Carpentry Lv1
1: เศษไม้คิจิมู x2
2: ด้ายใยแมงมุม x1

กิ่งไม้ x1 [Canes]
Carpentry Lv1
1: เศษไม้คิจิมู x1

โค้ทหนัง x1 [Armor]
Tailoring Lv3
1: กระสอบโคลอน x2
2: หนังกบ x5
3: เศษไม้คิจิมู x3

ดาบยาว x1 [Swords]
Smithing Lv3
1: เฮมาไทท์ x4
2: เศษไม้คิจิมู x3

ธนูไม้ x1 [Bows]
Carpentry Lv3
1: เศษไม้คิจิมู x4
2: ด้ายใยแมงมุม x3

ม้าทรงวิญญาณ x1 [Special]
Carpentry Lv4
1: มะเขือ x1
2: เศษไม้คิจิมู x5

เฟเธอร์ร็อด x1 [Canes]
Carpentry Lv5
1: ไม้คูล x2
2: เศษไม้คิจิมู x4

ขวานเล็ก x1 [Swords]
Smithing Lv5
1: เฮมาไทท์ x2
2: เศษไม้คิจิมู x2
3: เขี้ยวมังกรอันเล็ก x3

เศษไม้คิจิมู x3 [Collectibles]
Carpentry Lv5
1: ไม้คูล x1
Success A: เศษไม้คิจิมู x5
Success B: เศษไม้คิจิมู x7

เคลมอร์ x1 [Swords]
Smithing Lv8
1: เฮมาไทท์ x8
2: ชิ้นส่วนสีดำ x3
3: เศษไม้คิจิมู x4


 


RPG Games


Useful Links