กล่องถั่วมงคล


Items
กล่องถั่วมงคล [Throwing] 📷
ATK: 40
มีโอกาสโจมตี2ครั้ง
Autoskill
Notes: Setsubun Event Kijimu Lottery

Click to see Images
Lottery
Production
กล่องถั่วมงคล x1 [Throwing]
Carpentry Lv2
1: กล่องถั่วมงคล x1

Materials
กล่องถั่วมงคล x1 [Throwing]
Carpentry Lv2
1: กล่องถั่วมงคล x1


 


RPG Games


Useful Links