Skills


Items
หลักการใช้ความอาฆาตⅡ [Skills]
Learn: Rage Force 2 2
เรียนรู้เรจฟอร์สLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:พาลาดินLv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เรจฟอร์สLv1

วิชาลดความเป็นศัตรูIII [Skills]
Learn: Soothe 3 3
เรียนรู้เรจดาวน์Lv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เซอร์แวนท์Lv300ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เรจดาวน์Lv2

วิชาเพิ่มความเป็นศัตรูIII [Skills]
Learn: Enrage 3 3
เรียนรู้เรจอัพLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เซอร์แวนท์Lv280ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เรจอัพLv2

หลักการหลบหลีกⅣ [Skills]
Learn: Evasion 4 4
เรียนรู้อีเวชันLv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักฆ่าLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:อีเวชันLv3

หลักการหลบหลีกⅤ [Skills]
Learn: Evasion 5 5
เรียนรู้อีเวชันLv5 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักฆ่าLv280ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:อีเวชันLv4

หนังสือสารภูมิต้านทานⅠ [Skills]
Learn: Anti Virus 1 1
เรียนรู้แอนติไวรัสLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักแม่นธนูLv260ขึ้นไป

วิชาลับของนักฆ่าⅡ [Skills]
Learn: Deathblow 2 2
เรียนรู้ฟูเนวินเดLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักฆ่าLv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ฟูเนวินเดLv1

วิชาลับของนักฆ่าⅢ [Skills]
Learn: Deathblow 3 3
เรียนรู้ฟูเนวินเดLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักฆ่าLv300ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ฟูเนวินเดLv2

เคล็ดวิชาการละทิ้งII [Skills]
เรียนรู้ตั้งท่ารับLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ซามุไรLv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ตั้งท่ารับLv1

เคล็ดวิชาแสงอรุณII [Skills]
Learn: Imperial Ray 2 2
เรียนรู้อิมเปเรียรีเลย์Lv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:จอมขมังเวทย์Lv320ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:อิมเปเรียรีเลย์Lv1

Baby Wolf Textbook II [Skills]
Learn: Baby Wolf 2 2
Learn Baby Wolf Lv2. Required: Summoner Lv>179, Baby Wolf Lv1

โน้ตเพลงแห่งไบลูน [Skills]
Learn: Liberation Song 1 1
เรียนรู้บทเพลงแห่งการปลดปล่อยLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักดนตรีLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ความรู้เรื่องเพลงLv2

หนังสือเวทย์ขั้นต้นⅢ [Skills]
Learn: Mana Wave 3 3
เรียนรู้มานาเวฟLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สายผู้ใช้เวทย์ สกิลที่จำเป็น:มานาเวฟLv2

เคล็ดวิชาสู้อสูรIII [Skills]
Learn: Diel Style 3 3
เรียนรู้ดีลสไตล์Lv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:บีทไนท์Lv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ดีลสไตล์Lv2

หนังสือชี้นำความบ้าคลั่งII [Skills]
Learn: Tyrant Edge 2 2
เรียนรู้ไทแรนต์เอจLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:บีทไนท์Lv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ไทแรนต์เอจLv1

หนังสือชี้นำความบ้าคลั่งIII [Skills]
Learn: Tyrant Edge 3 3
เรียนรู้ไทแรนต์เอจLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:บีทไนท์Lv340ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ไทแรนต์เอจLv2

พรแห่งทวยเทพⅡ [Skills]
Learn: Divine Bless 2 2
เรียนรู้ดิไวน์เบลสLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สังฆราชLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ดิไวน์เบลสLv1

เคล็ดวิชาขว้างนองเลือดII [Skills]
Learn: Bloody Throw 2 2
เรียนรู้บลัดสโธลว์Lv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv300ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:บลัดสโธลว์Lv1

การสร้างระเบิดพิษII [Skills]
Learn: Venom Bomb 2 2
เรียนรู้เวนอมบอมLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv180ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เวนอมบอมLv1

การสร้างระเบิดพิษIII [Skills]
Learn: Venom Bomb 3 3
เรียนรู้เวนอมบอมLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv220ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เวนอมบอมLv2

การสร้างระเบิดพิษⅣ [Skills]
Learn: Venom Bomb 4 4
เรียนรู้เวนอมบอมLv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เวนอมบอมLv3

การสร้างระเบิดพิษⅤ [Skills]
Learn: Venom Bomb 5 5
เรียนรู้เวนอมบอมLv5 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv320ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เวนอมบอมLv4

Bone Knight Curse Book II [Skills]
Learn Bone Knight Lv2. Required: Necromancer Lv>299 Bone Knight Lv1

หนังสือวิชาพ่นไฟⅢ [Skills]
Learn: Katon no Jutsu 3 3
เรียนรู้วิชาพ่นไฟLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นินจาLv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:วิชาพ่นไฟLv2

Book of Flame 4 [Skills]
Learn: Katon no Jutsu 4 4
Learn Katon no Jutsu Lv4. Required: Ninja Lv>279, Katon no Jutsu Lv3.

หนังสือวิชารักษาแผลจ [Skills]
Learn: Anesis 1 1
เรียนรู้แอเนซิสLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักแม่นธนูLv240ขึ้นไป

หนังสือวิชารักษาแผลจ [Skills]
Learn: Anesis 2 2
เรียนรู้แอเนซิสLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักแม่นธนูLv280ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:แอเนซิสLv1

หนังสืออำนาจการบวงสรวงII [Skills]
เรียนรู้การบวงสรวงLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เนโครแมนเซอร์Lv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:การบวงสรวงLv1

การปกป้องอย่างกล้าหาญ2 [Skills]
Learn: Fortis 2 2
เรียนรู้ฟอร์ทิสLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:พาลาดินLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ฟอร์ทิสLv1

การปกป้องอย่างกล้าหาญ3 [Skills]
Learn: Fortis 3 3
เรียนรู้ฟอร์ทิสLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:พาลาดินLv300ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ฟอร์ทิสLv2

วิชาธนูแห่งการทำลาย [Skills]
Learn: Arrow Break 1 1
เรียนรู้เบรกแอร์โรว์Lv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักแม่นธนูLv220ขึ้นไป

หนังสือวิชารักษาแผลจ [Skills]
Learn: Yoareg 2 2
เรียนรู้โยอาเร็กLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักแม่นธนูLv300ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:โยอาเร็กLv1

วิชาสุสานคนตายⅠ [Skills]
เรียนรู้เซมิเทอรีโอLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เนโครแมนเซอร์Lv160ขึ้นไป

วิชาดาบกรงเล็บIII [Skills]
Learn: Beast Slash 3 3
เรียนรู้สแลชเนลLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:บีทไนท์Lv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:สแลชเนลLv2

Commander Knowledge I [Skills]
Learn: Command: Skill 4 1 1
Learn Command: Use Skill 4 Lv1. Required: Summoner Lv179

Commander Knowledge II [Skills]
Learn: Command: Skill 4 2 2
Learn Command: Use Skill 4 Lv2. Required: Summoner Lv179, Use Skill 4 Lv1

Commander Knowledge III [Skills]
Learn: Command: Skill 4 3 3
Learn Command: Use Skill 4 Lv3. Required: Summoner Lv179, Use Skill 4 Lv2

หนังสือชี้นำผูกมัดวิญญาณIII [Skills]
Learn: Magic Soul 3 3
เรียนรู้เมจิกโซลLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เซอร์แวนท์Lv220ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เมจิกโซลLv2

วิชาการโจมตีตอบโต้Ⅲ [Skills]
Learn: Cross Counter 3 3
เรียนรู้เคาเตอร์Lv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:จอมดาบLv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เคาเตอร์Lv2

วิชาร่างลวงⅠ [Skills]
Learn: Mirror Coat 1 1
เรียนรู้มิเลอร์โค้ทLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เซอร์แวนท์Lv200ขึ้นไป

วิถีเด็ดเดี่ยวของผู้กล้าⅠ [Skills]
Learn: Volunteer 1 1
เรียนรู้วาเลนเทียLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:จอมดาบLv320ขึ้นไป

วิชาธนูแห่งความมืด [Skills]
Learn: Blind Arrow 1 1
เรียนรู้ไบลด์แอร์โรว์Lv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักแม่นธนูLv200ขึ้นไป

Dark Curse Book II [Skills]
Learn Cemetery Lv2. Required: Necromancer Lv>279 Cemetery Lv1

หนังสือศาสตร์มืด1 [Skills]
Learn: Dark Blast 1 1
เรียนรู้ดาร์คบลาสท์Lv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สายผู้ใช้เวทย์

หนังสือศาสตร์มืด2 [Skills]
Learn: Dark Blast 2 2
เรียนรู้ดาร์คบลาสท์Lv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สายผู้ใช้เวทย์ สกิลที่จำเป็น:ดาร์คบลาสท์Lv1

หนังสือศาสตร์มืด3 [Skills]
Learn: Dark Blast 3 3
เรียนรู้ดาร์คบลาสท์Lv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สายจอมเวทย์ สกิลที่จำเป็น:ดาร์คบลาสท์Lv2

เคล็ดวิชาตามืดบอดⅡ [Skills]
Learn: Night Eye 2 2
เรียนรู้นัคท์อายLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักแม่นธนูLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:นัคท์อายLv1

หนังสือเวทหอกซัดแห่งความมืดⅠ [Skills]
เรียนรู้ดาร์คเจฟเวอลินLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เนโครแมนเซอร์Lv200ขึ้นไป

ท่าลับในการป้องกันⅢ [Skills]
Learn: Defense 3 3
เรียนรู้ดีเฟนส์Lv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สายนักรบ สกิลที่จำเป็น:ดีเฟนส์Lv2

เคล็ดวิชาตัดปีศาจII [Skills]
Learn: Magic Parry 2 2
เรียนรู้เมจิคแพรีLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:บีทไนท์Lv220ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เมจิคแพรีLv1

เคล็ดวิชาตัดปีศาจIII [Skills]
เรียนรู้เมจิคแพรีLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:บีทไนท์Lv280ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เมจิคแพรีLv2

หนังสือโรคภัยⅠ [Skills]
เรียนรู้คิวดิซีซLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักแม่นธนูLv320ขึ้นไป

Disease Book 1 [Skills]
Learn: Cure Disease 1 1
Learn Cure Disease Lv1. Required: Sniper Lv>319

god punishment I TH [Skills]
Learn Relinquish Lv1. Required: Bishop Lv>359

วิชาโจมตีสองขั้นⅢ [Skills]
Learn: Double Attack 3 3
เรียนรู้ดับเบิลแอทแท็กLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สายนักรบ สกิลที่จำเป็น:ดับเบิลแอทแท็กLv2

วิชาโจมตีสองขั้นⅤ [Skills]
Learn: Double Attack 5 5
เรียนรู้ดับเบิลแอทแท็กLv5 เรียนรู้ได้เฉพาะ:จอมดาบLv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ดับเบิลแอทแท็กLv4

โน้ตเพลงแห่งเอลดัน [Skills]
Learn: Sandstorm Song 1 1
เรียนรู้เพลงแห่งพายุทรายLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักดนตรีLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ความรู้เรื่องเพลงLv2

record of attribute excitation I TH [Skills]
Learn Elemental Rise Lv1. Required: Enchanter Lv>359

วิชาคลายความอ่อนล้าⅡ [Skills]
Learn: Risparmio 2 2
เรียนรู้ริสพาร์มิโอLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สังฆราชLv280ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ริสพาร์มิโอLv1

เคล็ดวิชาปฐมพยาบาลⅠ [Skills]
Learn: Reactive Heal 1 1
เรียนรู้รีแอคทีพฮีลLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักพรตLv320ขึ้นไป

Foreign Sword Book [Skills]
Learn: Katana Mastery 2 2
Learn Katana Mastery Lv2. Required: Samurai Lv>219, Katana Mastery Lv1

หนังสือวิชาดาบต่างเม [Skills]
เรียนรู้ฝึกฝนดาบLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ซามูไรLv220ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ฝึกฝนดาบLv1

หนังสือเวทย์คลุ้งคลั่ง [Skills]
Learn: Bandersnatch 1 1
เรียนรู้บันเดอร์สแนทชLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:จอมขมังเวทย์Lv260ขึ้นไป

สมุดชิปปูจินไรⅠ [Skills]
Learn: Shippu Jinrai 1 1
เรียนรู้ชิปปูจินไรLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ซามูไรLv220ขึ้นไป

อาณาเขตคุ้มครองⅡ [Skills]
Learn: Sanctuary 2 2
เรียนรู้แซงค์ชัวรีLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สังฆราชLv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:แซงค์ชัวรีLv1

อาณาเขตคุ้มครองⅢ [Skills]
Learn: Sanctuary 3 3
เรียนรู้แซงค์ชัวรีLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สังฆราชLv300ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:แซงค์ชัวรีLv2

สมุดฝึกฝนฮาราคีรี [Skills]
เรียนรู้ฮาราคีรีLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ซามุไรLv240ขึ้นไป

หนังสือเสริมพลังการร [Skills]
Learn: Relax 4 4
เรียนรู้รีแล็กซ์Lv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:จอมดาบLv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:รีแล็กซ์Lv3

วิชาฟื้นฟูพลังกายⅡ [Skills]
Learn: Regenerate 2 2
เรียนรู้รีเจเนตLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:จอมดาบLv280ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:รีเจเนตLv1

หลักการโจมตีต่อเนื่อ [Skills]
Learn: Rush 4 4
เรียนรู้รัชLv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักพรตLv300ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:รัชLv3

เคล็ดวิชาพรางตาⅠ [Skills]
Learn: Ambush 1 1
เรียนรู้ซุ่มโจมตีLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักแม่นธนูLv280ขึ้นไป

วิชาการรักษาⅢ [Skills]
Learn: Mini Heal 3 3
เรียนรู้ลิตเติลฮีลLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สายผู้ใช้เวทย์ สกิลที่จำเป็น:ลิตเติลฮีลLv2

เคล็ดวิชาหายตัวⅡ [Skills]
Learn: Invisible 2 2
เรียนรู้อินวิซิเบิลLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักฆ่าLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:อินวิซิเบิลLv1

เคล็ดวิชาหายตัวⅢ [Skills]
Learn: Invisible 3 3
เรียนรู้อินวิซิเบิลLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักฆ่าLv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:อินวิซิเบิลLv2

หนังสือชี้นำฟาดฟันจู่โจมⅠ [Skills]
Learn: Slash 1 1
เรียนรู้สแลชLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สายนักรบ

หลักการขว้างอาวุธⅢ [Skills]
Learn: Throw Mastery 3 3
เรียนรู้โธรว์มาสตรีLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักฆ่าLv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:โธรว์มาสตรีLv2

วิชาแบทเทิลโรอาII [Skills]
Learn: Fear Howl 2 2
เรียนรู้เฟียร์เฮาท์Lv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:บีทไนท์Lv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เฟียร์เฮาท์Lv1

หนังสือชี้นำปะทะหมัดII [Skills]
Learn: Impact Blow 2 2
เรียนรู้อิมแพ็คโบว์Lv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:บีทไนท์Lv320ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:อิมแพ็คโบว์Lv1

หนังสือปฏิภาณโวหาร [Skills]
Learn: Improvisation 1 1
เรียนรู้แอดลิบLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักดนตรีLv320ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:แอดลิบLv1

บันทึกลับตาแห่งใจII [Skills]
เรียนรู้ตาแห่งใจLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ซามุไรLv280ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ตาแห่งใจLv1

บันทึกลับตาแห่งใจIII [Skills]
Learn: Insight 3 3
เรียนรู้ตาแห่งใจLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ซามูไรLv320ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ตาแห่งใจLv2

เคล็ดวิชาการยั่วยุⅡ [Skills]
Learn: Provoke 2 2
เรียนรู้โพรโวกLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สายนักรบ สกิลที่จำเป็น:โพรโวกLv1

เคล็ดวิชาการยั่วยุⅢ [Skills]
Learn: Provoke 3 3
เรียนรู้โพรโวกLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สายอัศวิน สกิลที่จำเป็น:โพรโวกLv2

เคล็ดวิชาการยั่วยุⅣ [Skills]
Learn: Provoke 4 4
เรียนรู้โพรโวกLv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:พาลาดิน สกิลที่จำเป็น:โพรโวกLv3
Notes: Trade ×

เกียรติยศอัศวินⅠ [Skills]
Learn: Knight Will 1 1
เรียนรู้ไนท์วีลLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:พาลาดินLv320ขึ้นไป

Knight Textbook II [Skills]
Learn: Knight Colon 2 2
Learn Knight Colon Lv2. Required: Summoner Lv>179, Knight Colon Lv1

บันทึกลับตาพร่าⅣ [Skills]
Learn: Issen 4 4
เรียนรู้ดาบเดียวLv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ซามูไรLv320ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ดาบเดียวLv3

Little Bird Textbook II [Skills]
Learn: Farfy 2 2
Learn Farfe Lv2. Required: Summoner Lv>179, Farfe Lv1

โน้ตเพลงแห่งล็อกราส [Skills]
Learn: Sweet Home 1 1
เรียนรู้เพลงแห่งบ้านเกิดLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักดนตรีLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ความรู้เรื่องเพลงLv2

หนังสือเสริมใบมีดเวท [Skills]
Learn: Magic Blade 2 2
เรียนรู้เมจิกเบลดLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ผู้วิเศษLv300ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เมจิกเบลดLv1

วิธีใช้ไม้กวาดเวทย์Ⅰ [Skills]
Learn: Broom Manual 1 1
เรียนรู้บลูมแมนนวลLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เซอร์แวนท์Lv300ขึ้นไป

หนังสือแปรพลังเวทย์Ⅲ [Skills]
Learn: Absorb 3 3
เรียนรู้แอบซอร์บLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ผู้วิเศษLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:แอบซอร์บLv2

หนังสือแปรพลังเวทย์Ⅳ [Skills]
Learn: Absorb 4 4
เรียนรู้แอบซอร์บLv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ผู้วิเศษLv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:แอบซอร์บLv3

Magic Conversion 5 [Skills]
Learn: Absorb 5 5
Learn Absorb Lv5. Required: Enchanter Lv>319, Absorb Lv4

หนังสือเปลี่ยนพลังเวทย์Ⅴ [Skills]
เรียนรู้แอบซอร์บLv5 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ผู้วิเศษLv320ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:แอบซอร์บLv4

วิชาต่อต้านอสูรⅢ [Skills]
Learn: Resist 3 3
เรียนรู้รีซิสต์Lv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:พาลาดินLv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:รีซิสต์Lv2

หนังสือนักรบเวทมนตร์ [Skills]
Learn: Enchant Weapon 2 2
เรียนรู้สกิลเวพอนLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ผู้วิเศษLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:สกิลเวพอนLv1

หนังสือการสกัดศัตรูⅠ [Skills]
Learn: Makibishi 1 1
เรียนรู้โปรยตะปูLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นินจาLv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ฝึกขว้างปาLv2

หนังสือการถ่ายพลังเว [Skills]
Learn: Enchant 3 3
เรียนรู้เอนแชนท์Lv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ผู้วิเศษLv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เอนแชนท์Lv2

หนังสือติดพลังเวทย์Ⅳ [Skills]
Learn: Enchant 4 4
เรียนรู้เอนแชนท์Lv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ผู้วิเศษLv320ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เอนแชนท์Lv3

วิชาฟื้นฟูพลังเวทย์Ⅶ [Skills]
Learn: Mana Recover 7 7
เรียนรู้มานารีคัฟเวอร์Lv7 เรียนรู้ได้เฉพาะ:จอมขมังเวทย์Lv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:มานารีคัฟเวอร์Lv6

หนังสือวิชากำแพงเวทย [Skills]
Learn: Magic Barrier 4 4
เรียนรู้เมจิกมาเรียLv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ผู้วิเศษLv280ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เมจิกมาเรียLv3

เคล็ดวิชาแคทเทอริ่งⅠ [Skills]
Learn: Waiter Work 1 1
เรียนรู้เวทเทอร์เวิร์คLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เซอร์แวนท์Lv280ขึ้นไป

พจนานุกรมยาII [Skills]
Learn: Potion Technique 2 2
เรียนรู้เพิ่มฤทธิ์ยาLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เพิ่มฤทธิ์ยาLv1

วิถีแห่งเสียงสะท้อนⅠ [Skills]
Learn: Zanshin 1 1
เรียนรู้ซันชินLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ซามูไรLv240ขึ้นไป

Mental Clarity Lv2 [Skills]
Learn: Mental Clarity 2 2
Learn Mental Clarity Lv2. Required: Samurai Lv>279, Mental Clarity Lv1

โน้ตเพลงแห่งมิสลูนา [Skills]
Learn: Passionate Song 1 1
เรียนรู้เพลงแห่งความเร่าร้อนLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักดนตรี สกิลที่จำเป็น:ความรู้เรื่องเพลงLv1

วิชาการรักษาแบบชี่กง [Skills]
Learn: Healing 2 2
เรียนรู้ฮีลลิงLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักพรตLv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ฮีลลิงLv1

การรับรู้วิญญาณII [Skills]
เรียนรู้การรับรู้วิญญาณLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เนโครแมนเซอร์Lv220ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:การรับรู้วิญญาณLv1

คัมภีร์ตีต่อเนื่องII [Skills]
Learn: Ni rengeki 2 2
เรียนรู้ตีต่อเนื่องLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นินจาLv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ตีต่อเนื่องLv1

หนังสือรับการโจมตีⅡ [Skills]
Learn: Parry 2 2
เรียนรู้แพรีLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:พาลาดินLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:แพรีLv1

โน้ตเพลงแห่งปิราเนซา [Skills]
Learn: Joy and Sorrow 1 1
เรียนรู้เพลงแห่งสุขและทุกข์Lv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักดนตรีLv150ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ความรู้เรื่องเพลงLv1

เทคนิคกระจายยาผงII [Skills]
Learn: Haze Revita 2 2
เรียนรู้เฮซรีไวต้าLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv300ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เฮซรีไวต้าLv1

คำอธิษฐานต่อพระเจ้าⅢ [Skills]
Learn: Priere 3 3
เรียนรู้พริเอร์Lv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สังฆราชLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:พริเอร์Lv2

หนังสือแนะนำการผลิตII [Skills]
Learn: Craft Technique 2 2
เรียนรู้คราฟท์เทคนิคLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv160ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:คราฟท์เทคนิคLv1

หนังสือแนะนำการผลิตIII [Skills]
Learn: Craft Technique 3 3
เรียนรู้คราฟท์เทคนิคLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv220ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:คราฟท์เทคนิคLv2

หนังสือแนะนำการผลิตⅣ [Skills]
Learn: Craft Technique 4 4
เรียนรู้คราฟท์เทคนิคLv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv280ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:คราฟท์เทคนิคLv3

เคล็ดวิชารวมสมาธิⅢ [Skills]
Learn: Chakra 3 3
เรียนรู้จักระLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักพรตLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:จักระLv2

เคล็ดวิชารวมสมาธิⅣ [Skills]
Learn: Chakra 4 4
เรียนรู้จักระLv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักพรตLv280ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:จักระLv3

rapid conversion technique book I TH [Skills]
Learn Sudden Accel Lv1. Required: Assassin Lv>359

Rain of Curse 2 [Skills]
Learn: Cursed Rain 2 2
Learn Cursed Rain Lv2. Required: Alchemist Lv>339 Cursed Rain Lv1

เคล็ดวิชาเขี้ยววายุII [Skills]
Learn: Rapid Fang 2 2
เรียนรู้ราปิดแฟรงค์Lv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:บีทไนท์Lv300ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ราปิดแฟรงค์Lv1

วิชาเพิ่มโอกาสIII [Skills]
Learn: Draw 3 3
เรียนรู้ดรอLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ผู้วิเศษLv220ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ดรอLv2

วิชาเพิ่มโอกาสⅣ [Skills]
Learn: Draw 4 4
เรียนรู้ดรอLv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ผู้วิเศษLv300ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ดรอLv3

วิชาฟื้นฟูพลังเวทย์Ⅲ [Skills]
Learn: Mana Recover 3 3
เรียนรู้มานารีคัฟเวอร์Lv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สายผู้ใช้เวทย์ สกิลที่จำเป็น:มานารีคัฟเวอร์Lv2

หนังสือแห่งจิตศรัทธา [Skills]
Learn: Faith 4 4
เรียนรู้เฟธLv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สังฆราชLv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เฟธLv3

โน้ตเพลงแห่งแซทเทอเร [Skills]
Learn: Cleave Song 1 1
เรียนรู้เพลงทะลุทะลวงLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักดนตรีLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ความรู้เรื่องเพลงLv2

Scream Curse Book II [Skills]
Learn Death Cry Lv2. Required: Necromancer Lv>319 Death Cry Lv1

วิชาลืมเลือนⅠ [Skills]
เรียนรู้คัทแอร์โรว์Lv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักแม่นธนูLv300ขึ้นไป

วิชาลับบุปผาน้ำแข็งII [Skills]
Learn: Bloom Blizzard 2 2
เรียนรู้บลูมบลิซซาร์ดLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:บลูมบลิซซาร์ดLv1

วิชาลับบุปผาน้ำแข็งⅣ [Skills]
Learn: Bloom Blizzard 4 4
เรียนรู้บลูมบลิซซาร์ดLv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv320ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:บลูมบลิซซาร์ดLv3

วิชาโจมตีอย่างบ้าคลั่งⅠ [Skills]
Learn: Loucura 1 1
เรียนรู้โรลคูลเลอร์Lv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:บีทไนท์Lv280ขึ้นไป

วิชาเวทย์ระเบิดⅠ [Skills]
Learn: Mana Bullet 1 1
เรียนรู้มานาบูลเล็ทLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv100ขึ้นไป

วิชาเวทย์ระเบิดII [Skills]
Learn: Mana Bullet 2 2
เรียนรู้มานาบูลเล็ทLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv160ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:มานาบูลเล็ทLv1

วิชาเวทย์ระเบิดIII [Skills]
Learn: Mana Bullet 3 3
เรียนรู้มานาบูลเล็ทLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv220ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:มานาบูลเล็ทLv2

วิชาเวทย์ระเบิดⅣ [Skills]
Learn: Mana Bullet 4 4
เรียนรู้มานาบูลเล็ทLv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv280ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:มานาบูลเล็ทLv3

เคล็ดวิชาคืนชีพⅢ [Skills]
Learn: Resurrection 3 3
เรียนรู้รีเซอเร็คชันLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สังฆราชLv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:รีเซอเร็คชันLv2

ท่าลับการฟันดาบⅢ [Skills]
Learn: Astute 3 3
เรียนรู้แอสทิวต์Lv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:จอมดาบLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:แอสทิวต์Lv2

ท่าลับการฟันดาบⅣ [Skills]
Learn: Astute 4 4
เรียนรู้แอสทิวต์Lv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:จอมดาบLv300ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:แอสทิวต์Lv3

วิชาไม้กวาดวายุⅠ [Skills]
Learn: Broom Sweep 1 1
เรียนรู้สวีพบลูมLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เซอร์แวนท์Lv140ขึ้นไป

วิชาไม้กวาดวายุII [Skills]
Learn: Broom Sweep 2 2
เรียนรู้สวีพบลูมLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เซอร์แวนท์Lv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:สวีพบลูมLv1

คัมภีร์ลับ ขั้นสูง [Skills]
เรียนเก้าดารา หยางLV1 จำกัดเฉพาะ:นินจา

คัมภีร์ลับ ขั้นต้น [Skills]
เรียนเก้าดารา หยินLV1 จำกัดเฉพาะ:นินจา

เคล็ดวิชาดาบเวทย์อุทิศตนII [Skills]
Learn: Aura Espada 2 2
เรียนรู้ออร่าเอสปาดาLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เซอร์แวนท์Lv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ออร่าเอสปาดาLv1

เคล็ดลับหมอกทมิฬⅠ [Skills]
Learn: Shadow Mist 1 1
เรียนรู้ชาโดว์มิสท์Lv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักฆ่าLv320ขึ้นไป

เคล็ดวิชาทลายโล่Ⅱ [Skills]
Learn: Shell Break 2 2
เรียนรู้เชลเบรคLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักพรตLv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เชลเบรคLv1

เคล็ดวิชาทุบโล่III [Skills]
Learn: Shell Break 3 3
เรียนรู้เชลเบรคLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักพรตLv320ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เชลเบรคLv2

หนังสือการขว้างอาวุธ [Skills]
Learn: Shuriken Mastery 2 2
เรียนรู้ฝึกขว้างปาLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นินจาLv220ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ฝึกขว้างปาLv1

วิชาเร่งการรับรู้Ⅱ [Skills]
Learn: Sense 2 2
เรียนรู้เซนส์Lv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักแม่นธนูLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เซนส์Lv1

วิชาเร่งการรับรู้Ⅲ [Skills]
Learn: Sense 3 3
เรียนรู้เซนส์Lv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักแม่นธนูLv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เซนส์Lv2

Skull Curse Book II [Skills]
Learn Skeleton Lv2. Required: Required: Necromancer Lv>279 Skeleton Lv1

วิชาการทำลายต่อเนื่อ [Skills]
Learn: Round Up 1 1
เรียนรู้โจมตีเหวี่ยงแหLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ซามูไรLv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ฝึกฝนดาบLv2

โน้ตเพลงแห่งซูร์วิเน [Skills]
Learn: Nostalgia Song 1 1
เรียนรู้เพลงแห่งความคิดถึงLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักดนตรี สกิลที่จำเป็น:ความรู้เรื่องเพลงLv1

หนังสือเรียนดนตรีⅡ [Skills]
Learn: Song Lore 2 2
เรียนรู้ความรู้เรื่องเพลงLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักดนตรีLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ความรู้เรื่องเพลงLv1

หนังสือเรียนดนตรีIII [Skills]
Learn: Song Lore 3 3
เรียนรู้ความรู้เรื่องเพลงLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักดนตรีLv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ความรู้เรื่องเพลงLv2

วิชาผูกมัดวิญญาณIII [Skills]
Learn: Soul Connection 3 3
เรียนรู้โซลคอนเนคชันLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เซอร์แวนท์Lv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:โซลคอนเนคชันLv2

วิชาผูกมัดวิญญาณⅣ [Skills]
Learn: Soul Connection 4 4
เรียนรู้โซลคอนเนคชันLv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เซอร์แวนท์Lv340ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:โซลคอนเนคชันLv3

หนังสือเวทย์ทำลายอสูร [Skills]
เรียนรู้โซลครัชLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เนโครแมนเซอร์Lv180ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:โซลครัชLv1

หนังสือดวงดาวII [Skills]
Learn: Meteor Impact 2 2
เรียนรู้เมเทโออิมแพ็คLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เมเทโออิมแพ็คLv1

หนังสือดวงดาวⅣ [Skills]
Learn: Meteor Impact 4 4
เรียนรู้เมเทโออิมแพ็คLv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv340ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เมเทโออิมแพ็คLv3

วิชาลับหอกศิลาⅡ [Skills]
Learn: Earth Pike 2 2
เรียนรู้เอิร์ธไพค์Lv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:จอมขมังเวทย์Lv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เอิร์ธไพค์Lv1

Strategy Textbook I [Skills]
Learn: Command: Destroy 1 1
Learn Command: Destroy Lv1. Required: Summoner Lv > 239

หลักการเอาตัวรอดⅣ [Skills]
Learn: Survival 4 4
เรียนรู้เซอร์ไววัลLv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักแม่นธนูLv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:เซอร์ไววัลLv3

คัมภีร์ยอดนักดาบⅡ [Skills]
Learn: Supernatural 2 2
เรียนรู้พลังดั่งเทพLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ซามูไรLv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:พลังดั่งเทพLv1

คัมภีร์ยอดนักดาบIII [Skills]
Learn: Supernatural 3 3
เรียนรู้พลังดั่งเทพLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ซามูไรLv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:พลังดั่งเทพLv2

สุดยอดเคล็ดวิชาดาบⅢ [Skills]
Learn: Sword Mastery 3 3
เรียนรู้ซอร์ดมาสตรีLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:จอมดาบLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ซอร์ดมาสตรีLv2

วิชาขว้างยาII [Skills]
Learn: Throw Revita 2 2
เรียนรู้โธลว์รีไวต้าLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:โธลว์รีไวต้าLv1

เคล็ดวิชาขว้างไกลII [Skills]
Learn: Kill Throw 2 2
เรียนรู้คิลโธลว์Lv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv140ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:คิลโธลว์Lv1

เคล็ดวิชาขว้างไกลIII [Skills]
Learn: Kill Throw 3 3
เรียนรู้คิลโธลว์Lv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv180ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:คิลโธลว์Lv2

เคล็ดวิชาขว้างไกลⅣ [Skills]
Learn: Kill Throw 4 4
เรียนรู้คิลโธลว์Lv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:อัลเคมิสต์ Lv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:คิลโธลว์Lv3

คัมภีร์สายฟ้าIII [Skills]
Learn: Raiton no Jutsu 3 3
เรียนรู้วิชาสายฟ้าฟาดLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นินจาLv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:วิชาสายฟ้าฟาดLv2

วิถีแห่งพาลาดินⅡ [Skills]
Learn: Shield Mastery 2 2
เรียนรู้ชีลด์มาสตรีLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:พาลาดินLv280ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ชีลด์มาสตรีLv1

วิถีแห่งจอมเวทย์Ⅲ [Skills]
Learn: Rod Mastery 3 3
เรียนรู้ร็อดมาสตรีLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:จอมขมังเวทย์Lv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ร็อดมาสตรีLv2

วิถีแห่งจอมเวทย์Ⅳ [Skills]
Learn: Rod Mastery 4 4
เรียนรู้ร็อดมาสตรีLv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:จอมขมังเวทย์Lv280ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ร็อดมาสตรีLv3

หนังสือคืนโรคกลับⅡ [Skills]
Learn: Illness Hit 2 2
เรียนรู้อิลเนสฮิตLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:ผู้วิเศษLv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:อิลเนสฮิตLv1

Unclean Curse Book II [Skills]
Learn Corpse Burst Lv2. Required: Necromancer Lv>339 Corpse Burst Lv1

หนังสือการเพิ่มพลัง2 [Skills]
Learn: Boost HP 2 2
เรียนรู้บูสต์HPLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักพรตLv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:บูสต์HPLv1

หนังสือการเพิ่มพลัง3 [Skills]
Learn: Boost HP 3 3
เรียนรู้บูสต์HPLv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นักพรตLv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:บูสต์HPLv2

วิชาเติมเต็มชีวิต [Skills]
Learn: Vitalize 1 1
เรียนรู้สตาร์คLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เซอร์แวนท์Lv200ขึ้นไป

เติมเต็มชีวิตII [Skills]
Learn: Vitalize 2 2
เรียนรู้สตาร์คLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:เซอร์แวนท์Lv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:สตาร์คLv1

เคล็ดลับกระตุ้นพลังⅠ [Skills]
Learn: Restoration 1 1
เรียนรู้เรสโทเรชันLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:สายนักรบ

หลักการอุทิศตนⅡ [Skills]
Learn: Devotion 2 2
เรียนรู้ดีโวชันLv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:พาลาดินLv240ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:ดีโวชันLv1

หนังสือระเบิดพลังเวท2 [Skills]
Learn: Spell Burst 2 2
เรียนรู้สเปลเบิสต์Lv2 เรียนรู้ได้เฉพาะ:จอมขมังเวทย์Lv200ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:สเปลเบิสต์Lv1

หนังสือระเบิดพลังเวท3 [Skills]
Learn: Spell Burst 3 3
เรียนรู้สเปลเบิสต์Lv3 เรียนรู้ได้เฉพาะ:จอมขมังเวทย์Lv260ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:สเปลเบิสต์Lv2

หนังสือระเบิดพลังเวท4 [Skills]
Learn: Spell Burst 4 4
เรียนรู้สเปลเบิสต์Lv4 เรียนรู้ได้เฉพาะ:จอมขมังเวทย์Lv300ขึ้นไป สกิลที่จำเป็น:สเปลเบิสต์Lv3

book full of scratches I TH [Skills]
Learn Scar Face Lv1. Required: Gladiator Lv>359

Wraith Curse Book II [Skills]
Learn Phantom Lv2. Required: Necromancer Lv>319 Phantom Lv1

คัมภีร์ยามาบิโกะⅠ [Skills]
Learn: Yamabiko 1 1
เรียนรู้ยามาบิโกะLv1 เรียนรู้ได้เฉพาะ:นินจาLv280ขึ้นไป

 


RPG Games


Useful Links